زئشت

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

زئشت یا زئشت شناسی یه گل د دونسمنیا پایه ئه که وا زئشت آئم و هر چی که زئشت داره ها د ارتواط.

نوم و نشو[ڤیرایئشت]

تکامل[ڤیرایئشت]

لشگیا[ڤیرایئشت]

ونو لشگیا اصلی زئشت شناسین:

عسگدونی[ڤیرایئشت]

سرچشمه[ڤیرایئشت]