زون نامه لوری

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

تا ئیسئ زوٙن نامە یا فئرە یی ڤئ زوٙن لوٙری چئ لأکی، چئ مینجایی، چئ بختیاری و دوٙمئنی نیسأنە بیە ڤألی رأڤأندیاری دیارگە لورفا د أنجوماڤارگە فئرە فئره نازارە.

http://lorfa.ir