سازیاری

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

سازیاری یا تئکنولوجی یئ جوٙر دوٙنئسمأنیە کئ د لا ئی دوٙنئسمأنی بأشأر توٙنئسە ڤا ڤئ کار گئرئتئن و ھومیاری گئرئتئن د أڤزاریا و دوٙنئسمأنیا ھأنی و ڤیرروٙشنایی بأرئسە د راحأتأر زئشت کئردن.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]