هونأر

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Art-portrait-collage 2.jpg

هنر یه گل دونسمنی و کسم که وا ویر و او چیایی که مینجا دل آئمن ها د ارتواط و یه گل مفئوم نه د ویر آئمیزاد می رسونه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]