ڤأرگە

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

وَرگه یه گل دونسمنیا فره نوم دیاره که ویرگارچه ای وه انازه زئشت آئم ری ای کره حاکی داره. گوتن دباره فضا د دونسمنیایی چی فیزیک،مئماری،کشیاری و ولاتشناسی وایک فرخ داره.


سأرچئشمە[ڤیرایئشت]