ڤیرگار

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

ڤیرگار یئ گئل مأفوٙم ڤیرمأنە کئ دۊ گئل ھومبأراڤأر دارە: یئ گئل د ئی ھومبأراڤأریا ڤارئسی روخ ڤأنیا دئمایی و دئماتئرە و یئ گئل ھومبأراڤأر ھأنی سی ڤیرگار ڤارسی کولی روخ ڤأنیاە .سأرچئشمە[ڤیرایئشت]