ڤیکی پئدیا:نومگە سأریع

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
میوٙنبور:
ڤپ:دۊحأرفی

نومگە سأریع شومانیا می توٙنیت د ئیچئ د پایە پئی جوٙری دۊ حأرفی کونئشتیاری بأکیت.