کئسمیا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

کسم یا کاری چی ای آئم سیش پیل میئره دش موئن کسم و کسم لشکیا فره ای داره که دسه یا اصلی کسم ونونن:

  • کسم دسی
  • کسم سازیاری حا
  • کسم فکری


سرچشمه[ڤیرایشت]