کئسمیا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

کسم یا کاری چی ای آئم سیش پیل میئره دش موئن کسم و کسم لشکیا فره ای داره که دسه یا اصلی کسم ونونن:

  • کسم دسی
  • کسم سازیاری حا
  • کسم فکری


سرچشمه[ڤیرایئشت]